Algemene voorwaarden

Vraag gratis spreekuur aan

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en toekomstige overeenkomsten die Eillert & Van Lammeren Advocaten aangaat.

2. Eillert & Van Lammeren Advocaten is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Eillert & Van Lammeren Advocaten. Het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichtte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3. Indien in verband met de aan Eillert & Van Lammeren Advocaten verstrekte opdracht derden dienen te worden ingeschakeld is Eillert & Van Lammeren Advocaten niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Eillert & Van Lammeren Advocaten om algemene voorwaarden (met eventuele bepalingen ten behoeve van de beperking van aansprakelijkheid) bedongen door deze derde te aanvaarden, ook ten behoeve van de opdrachtgever en namens hem, en vrijwaart Eillert & Van Lammeren Advocaten voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.

4. Iedere aansprakelijkheid van Eillert & Van Lammeren Advocaten en iedere aansprakelijkheid van een persoon, die krachtens enige rechtsverhouding tot Eillert & Van Lammeren Advocaten de opdracht uitvoert of bij de uitvoering betrokken is, is beperkt tot het bedrag in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Eillert & Van Lammeren Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Een kopie van de huidige polis en de voorwaarden liggen ter inzage bij Eillert & Van Lammeren Advocaten.

5. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van €10.000,-.

6. Eillert & Van Lammeren Advocaten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.

7. De in de artikelen 4 tot en met 6 omschreven aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval Eillert & Van Lammeren Advocaten aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht en/of fax niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De opdrachtgever geeft Eillert & Van Lammeren Advocaten het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren en is zich ervan bewust dat de vertrouwelijkheid van per e-mail gezonden informatie niet gewaarborgd is.

8. De opdrachtgever geeft last en volmacht aan Eillert & Van Lammeren Advocaten om in het kader van de uitvoering van de aan haar als opdrachtnemer opgedragen taak al datgene te doen en al datgene na te laten dat zij ter vervulling van die taak wenselijk acht of noodzakelijk acht. Hieronder wordt mede verstaan het voor rekening en risico van opdrachtgever aangaan van overeenkomsten, het aangaan van vaststellingsovereenkomsten daar nadrukkelijk onder begrepen.

9. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van degene die een opdracht van een opdrachtgever aan Eillert & Van Lammeren Advocaten krachtens enige rechtsverhouding tot Eillert & Van Lammeren Advocaten uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, waaronder in het bijzonder ook alle advocaten, werknemers, adviseurs en alle overige personen die bij, voor of namens Eillert & Van Lammeren Advocaten werkzaam zijn, direct of indirect, alsmede derden die door Eillert & Van Lammeren Advocaten zijn ingeschakeld.

10. Op de rechtsverhouding tussen Eillert & Van Lammeren Advocaten en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen is bij uitsluiting de Nederlandse rechter bevoegd.

11. Indien aan een opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is toegezonden, is de Nederlandse taal steeds bepalend voor de uitleg daarvan. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56663609