Disfunctioneren

Vraag gratis spreekuur aan
Disfunctioneren betekent dat de werknemer (anders dan door ziekte of gebreken) niet geschikt is om de overeengekomen werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Het is niet eenvoudig om het dienstverband van een disfunctionerende werknemer te beëindigen.
Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn die eisen aangescherpt. Voordat een werkgever tot ontslag van een disfunctionerende werknemer kan overgaan moet aan nogal wat vereisten zijn voldaan:

  • de werknemer moet tijdig in kennis worden gesteld van het feit dat hij disfunctioneert;
  • de werknemer moet voldoende gelegenheid (zowel in tijd als in begeleiding) krijgen om het functioneren te verbeteren;
  • de ongeschiktheid mag niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer of voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer;
  • het disfunctioneren mag niet het gevolg zijn van ziekte of gebreken.

Het bovenstaande betekent dat de werkgever de werknemer aantoonbaar moet hebben aangesproken op zijn functioneren. Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn daarvoor de meest voor de hand liggende manier. Het functioneren kan ook op andere momenten aan de orde komen, bijvoorbeeld in tussentijdse gesprekken. Het is in alle gevallen van belang om een duidelijk verslag op te stellen en die ook aan de werknemer toe te sturen. Daarbij moeten de aanmerkingen op het functioneren zo duidelijk mogelijk worden verwoord, bij voorkeur aan de hand van concrete voorbeelden en gebeurtenissen.

Indien is vastgesteld dat een werknemer onvoldoende functioneert adviseren wij de werkgever een verbetertraject met de werknemer af te spreken. Daarbij kan een tijdspad worden afgesproken met concrete verbeterpunten, tussentijdse evaluatiemomenten en een eindevaluatie. Ook is het van belang om afspraken te maken over de begeleiding (intern dan wel extern) die geboden kan worden. Welke vorm van begeleiding is uiteraard afhankelijk van de vraag op welke onderdelen het functioneren onvoldoende is.

Werkgevers vragen zich vaak af hoe lang een verbetertraject moet duren voordat tot ontslag kan worden overgegaan. Daar gelden geen vaste regels voor. Het is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In ieder geval adviseren wij werkgevers altijd om het vooraf aan de werknemer duidelijk te maken als de maat vol is en er een laatste kans wordt geboden om het functioneren te verbeteren. Daarbij is ook van belang om vooraf expliciet duidelijk te maken dat ontslag volgt als verbetering uitblijft.

Bij ontslag wegens disfunctioneren moet overigens bedacht worden dat de werknemer in beginsel recht heeft op een transitievergoeding, ook als de werkgever aan alle spelregels heeft voldaan en een zorgvuldig verbetertraject heeft doorlopen. Alleen als de kantonrechter tot de conclusie komt dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.

Wij merken dat veel werkgevers worstelen met disfunctionerende werknemers. Onze advocaten zijn specialisten in het ontslagrecht en hebben veel ervaring in het adviseren van werkgevers, juist ook als het gaat om disfunctionerende werknemers. Wij beoordelen of uw dossier voldoet aan de voorwaarden voor ontslag en kunnen u bijstaan in de eventuele ontslagprocedure. Wanneer het dossier geen ontslag kan dragen kunnen wij u concreet aangeven wat er ontbreekt en u begeleiden bij de verdere dossiervorming.

Onze aanpak is pragmatisch. Wij zijn bereikbaar ook buiten de normale kantoortijden. Wij zijn bereid om vaste prijsafspraken te maken, zodat u van tevoren weet waar u aan toe bent. Wij maken graag kennis met u in een vrijblijvend gesprek. Neem contact met ons op.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”

Onze advocaten zijn lid van de volgende verenigingen

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
Nederlandse orde van advocaten (NOvA)
Vereniging voor Arbeidsrecht