Reorganisatie op komst?

Onze advocaten staan voor u klaar

Vraag gratis spreekuur aan

Redenen voor een reorganisatie

Een ondernemer heeft binnen bepaalde grenzen het recht om de organisatie naar eigen inzichten vorm te geven. Zo kan in economisch moeilijke tijden besloten worden om te bezuinigen op personeel om een faillissement te voorkomen. Maar ook als er winst wordt gemaakt kan de ondernemer besluiten om de onderneming te herstructureren en minder renderende afdelingen af te stoten of te snijden in het personeelsbestand om nog efficiënter te kunnen werken.

Reorganisatie op komst: wat zijn uw rechten?

Als de werkgever in dergelijke situaties tot ontslag wil overgaan kan hij toestemming aan het UWV vragen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens bedrijfseconomische redenen (oftewel: reorganisatie). Het is mogelijk om bij cao een van de werkgever onafhankelijke en onpartijdige ontslagadviescommissie aan te wijzen die in plaats van het UWV oordeelt over een verzoek om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst. In dat geval moet de werkgever het verzoek aan die ontslagadviescommissie richten.

Een door de werkgever ingediend verzoek wordt getoetst op de volgende punten:

  1. Er moet een bedrijfseconomische noodzaak zijn voor ontslag. Het UWV toetst slechts marginaal of de door de werkgever aangevoerde reden voor de reorganisatie voldoende zwaarwegend is voor het gewenste ontslag. De bovengenoemde vrijheid van de ondernemer om de organisatie naar eigen inzicht in te richten speelt daarbij een belangrijke rol.
  2. Bij een reorganisatie mag de werkgever niet zelf bepalen welke werknemers worden ontslagen. Dat moet gebeuren volgens het zogenaamde afspiegelingsbeginsel. Dat is een gedetailleerde methode aan de hand waarvan moet worden bepaald welke werknemers boventallig zijn en voor ontslag in aanmerking worden gebracht. Het UWV toetst nauwkeurig of de werkgever dat afspiegelingsbeginsel correct heeft toegepast. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan van het afspiegelingsbeginsel worden afgeweken. Indien bij cao een ontslagadviescommissie is aangewezen kunnen de cao-partijen in de cao van het afspiegelingsbeginsel afwijken en afwijkende ontslagcriteria vastleggen, waaraan de ontslagadviescommissie en de rechter in een eventueel (hoger) beroep moeten toetsen.
  3. Een werkgever dient bij een verzoek om toestemming voor opzegging toe te lichten waarom het niet mogelijk is om de werknemer te herplaatsen binnen de organisatie.

Rol van de Ondernemingsraad

Zoals hierboven al is aangegeven heeft de werkgever een zekere vrijheid om de organisatie naar eigen inzicht vorm te geven en in te richten. Bij de toetsing van het ontslagverzoek gaat het UWV (of de ontslagadviescommissie als die is ingesteld) niet op de stoel van de werkgever zitten. In beginsel zal de ondernemer een besluit tot reorganisatie wel  vooraf voor advies aan de Ondernemingsraad moeten voorleggen. Dat geldt zeker als die reorganisatie personele gevolgen heeft. Indien de ondernemer de Ondernemingsraad passeert kan de Ondernemingsraad een procedure starten bij de Ondernemingskamer. Hoewel het voorgaande formeel los staat van een ontslagprocedure, kan het ontbreken van een advies van de Ondernemingsraad (of een negatief advies van de Ondernemingsraad) wel een rol spelen bij de marginale toets van het UWV voor wat betreft de bedrijfseconomische noodzaak van het ontslag.

Sociaal Plan bij collectief ontslag

Als de werkgever binnen een periode van 3 maanden wegens bedrijfseconomische redenen 20 of meer werknemers wil ontslaan is er sprake van een collectief ontslag. Op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) moet de werkgever het voorgenomen ontslag vooraf bij het UWV en bij de vakbonden melden. De werkgever moet de vakbonden raadplegen over de voorgenomen ontslagen. Dat betekent dat de werkgever met de vakbonden in overleg moet treden over de mogelijkheden om ontslagen te voorkomen en over de mogelijkheden om de gevolgen van eventuele ontslagen te verzachten.  Dat laatste gebeurt meestal in de vorm van een met de vakbonden overeen te komen sociaal plan, waarin onder meer de financiële gevolgen van het ontslag en de hulp bij het vinden van een andere baan worden geregeld. Ook als geen sprake is van een collectief ontslag is in veel cao’s ook een verplichting voor de werkgever opgenomen om in geval van een reorganisatie met de vakbonden in overleg te treden over een sociaal plan.

Indien u contact met ons opneemt kunnen wij u in een eerste gesprek (bij ons op kantoor of telefonisch) kosteloos en vrijblijvend informeren over uw mogelijkheden.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”