Medezeggenschap onderwijs

Vraag gratis spreekuur aan
De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school ligt bij het schoolbestuur. De wetgever heeft het van belang gevonden om het personeel en de ouders/leerlingen de mogelijkheid te geven om invloed uit te oefenen op dat beleid. Buiten het onderwijs is dat voor de werknemers geregeld in de Wet op de ondernemingsraden. In het onderwijs is gekozen om de medezeggenschap van het personeel en de leerlingen/ouders in één wet vorm te geven: de Wet medezeggenschap op scholen (Wms).
De Wms schrijft voor dat op elke school een medezeggenschapsraad moet zijn ingesteld. In het primair onderwijs bestaat een medezeggenschapsraad uit personeelsleden en ouders. In het voortgezet onderwijs bestaat een medezeggenschapsraad uit personeelsleden, ouders en leerlingen. Als een schoolbestuur meerdere scholen in stand houdt schrijft de Wms voor dat, naast een medezeggenschapsraad per school, ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad moet zijn ingesteld.

Bevoegdheden medezeggenschapsraad
In de Wms staat een lijst met besluiten waarvoor het schoolbestuur in ieder geval vooraf het advies van de medezeggenschapsraad moet vragen. Dat zijn voorbeeld besluiten tot aanstelling of ontslag van de schoolleiding, tot beëindiging of belangrijke inkrimping van de werkzaamheden van de school, tot wijziging in het lesrooster etc. Het schoolbestuur is niet verplicht om het advies van de medezeggenschapsraad over te nemen. Neemt het schoolbestuur het advies niet over dan kan de medezeggenschapsraad een geschil aanhangig maken bij de Landelijke Commissie voor Geschillen Wms.  De medezeggenschapsraad heeft op een aantal onderwerpen ook een instemmingsrecht. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan besluiten tot wijziging van het schoolreglement, de klachtenregeling of de hoogte van de ouderlijke bijdrage. Het schoolbestuur kan dergelijke besluiten niet uitvoeren zonder de instemming van de medezeggenschapsraad.

Naast de advies- en instemmingsbevoegdheden heeft de medezeggenschapsraad ook een recht op informatie. Het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad tijdig op de hoogte stellen van relevante informatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden door de medezeggenschapsraad.  Verder heeft de medezeggenschapsraad de initiatiefbevoegdheid om over alle aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur is verplicht om binnen 3 maanden een schriftelijke met redenen omklede reactie te geven op voorstellen van de medezeggenschapsraad.

Op grond van de Wms hebben de ouders en leerlingen, naast het normale instemmingsrecht, een bijzonder instemmingsrecht over zaken die in het bijzonder van belang zijn voor hen (bijvoorbeeld: de schoolgids, onderwijstijd en buitenschoolse activiteiten).

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft dezelfde bevoegdheden als de individuele medezeggenschapsraden. Daarbij moet het wel gaan om zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor tenminste de meerderheid van de aangesloten scholen van het bevoegd gezag. Indien dat het geval is berusten de bevoegdheden niet bij de individuele medezeggenschapsraden maar bij de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

 

Medezeggenschapsstatuut en medezeggenschapsreglement
Een schoolbestuur moet een medezeggenschapsstatuut hebben dat vooral ziet op de verhouding tussen het schoolbestuur en de medezeggenschapsorganen. Daarin moet onder andere zijn geregeld:

  • hoe de medezeggenschapsstructuur binnen de organisatie is vormgegeven en welke medezeggenschapsorganen er zijn;
  • wat  de bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen zijn;
  • de informatieverstrekking  door de school aan de medezeggenschapsorganen;
  • de wijze waarop ouders, leerlingen en personeel worden gefaciliteerd als lid van de medezeggenschapsraad;
  • wie namens het bevoegd gezag overleg voert met de medezeggenschapsraad.

Daarnaast moet het schoolbestuur een medezeggenschapsreglement opstellen. Daarin staan vooral zaken die de interne organisatie van de medezeggenschapsorganen betreft (bijvoorbeeld: aantal leden, de verkiezingen, zittingsduur etc.).

 

Geschillen medezeggenschap
Tussen een medezeggenschapsraad en het schoolbestuur kan een geschil ontstaan. Het schoolbestuur is verplicht om voor die situaties aangesloten te zijn bij de Landelijke Commissie voor Geschillen Wms. Die Commissie is bevoegd om uitspraak te doen in geschillen over:

  • de instemmingsbevoegdheid (bijvoorbeeld: het schoolbestuur vraagt geen instemming waar dat wel vereist is of de medezeggenschapsraad verleent de gevraagde instemming niet en het schoolbestuur wil het besluit toch doorzetten);
  • de adviesbevoegdheid (bijvoorbeeld: het schoolbestuur vraagt geen advies waar dat wel moet of het schoolbestuur zet het besluit door ondanks een negatief advies van de medezeggenschapsraad);
  • de inhoud van het medezeggenschapsreglement en medezeggenschapsstatuut;
  • de interpretatie van de Wms, het medezeggenschapsreglement en het medezeggenschapsstatuut.

Tegen een uitspraak van de geschillencommissie kunnen zowel het schoolbestuur als de medezeggenschapsraad in beroep gaan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam.

Indien u contact met ons opneemt kunnen wij u in een eerste gesprek (bij ons op kantoor of telefonisch) kosteloos en vrijblijvend informeren over uw mogelijkheden.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”