De arbeidsovereenkomst kan zowel voor onbepaalde tijd als voor bepaalde tijd worden aangegaan. Afgezien van de situatie waarin de werknemer ontslag neemt of waarin een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten, kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd alleen eindigen door een rechtsgeldig ontslag. De werkgever heeft toestemming van het UWV nodig voor opzegging of moet een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter.  In die procedures bij het UWV en de kantonrechter krijgt de werknemer de gelegenheid om zich te verweren tegen het door de werkgever gewenste ontslag.
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af op het moment dat in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid rust wel een zogenaamde aanzegverplichting op de werkgever als het gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer. Die aanzegverplichting houdt in dat de werkgever uiterlijk een maand voor afloop van het dienstverband (de zogenaamde aanzegtermijn) schriftelijk aan de werknemer moet laten weten of de arbeidsovereenkomst na afloop wordt voortgezet en (zo ja) of dat voor onbepaalde tijd gebeurt of voor bepaalde tijd. Als de werkgever die aanzegging niet doet is de werkgever een vergoeding van 1 maandsalaris verschuldigd aan de werknemer. Is de werkgever te laat met de aanzegging dan is de werkgever een evenredige vergoeding verschuldigd. Bijvoorbeeld: is de werkgever een week te laat met de aanzegging, dan is de werkgever een weeksalaris verschuldigd.

Ketenregeling

Hoewel de werknemer als gevolg van de aanzegverplichting iets eerder weet waar hij aan toe is, brengt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd onzekerheid met zich mee. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst immers laten aflopen en hoeft geen grond voor ontslag te hebben. De werknemer kan er in beginsel niets tegen ondernemen en mist de ontslagbescherming waarvan wel sprake is bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Vanwege die onzekerheid heeft de wetgever ter bescherming van de werknemer een maximum gesteld aan het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd dat achtereenvolgens gesloten kan worden en aan de duur van die opeenvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: de zogenaamde ketenregeling die voor het eerst is ingevoerd met de Wet Flexibiliteit en zekerheid.

Een keten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag in totaal niet langer dan 36 maanden duren en er mogen maximaal drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten. Daarbij worden arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd als opeenvolgend beschouwd als er niet meer dan 6 maanden tussen zit. Wordt die periode van 36 maanden overschreden of worden opeenvolgend meer dan 3 arbeidsovereenkomsten gesloten, dan ontstaat vanaf dat moment van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Bij cao kan een ruimere ketenregeling worden afgesproken in die zin dat de periode van 36 maanden kan worden verlengd tot maximaal 48 maanden en dat het aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van drie naar zes kan worden verhoogd. Voorwaarde daarbij is wel dat uit de cao blijkt dat voor de bij die cao aan te wijzen functies of functiegroepen de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering deze verlenging of verhoging vereist. Een nog ruimere afwijking is alleen mogelijk als de ketenregeling bij cao buiten toepassing wordt verklaard. Dat kan alleen voor functies in een bedrijfstak die door de Minister van Sociale Zaken expliciet zijn aangewezen als functies waarvan het onontbeerlijk is dat de arbeid uitsluitend op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden verricht.

Indien u contact met ons opneemt kunnen wij u in een eerste gesprek (bij ons op kantoor of telefonisch) kosteloos en vrijblijvend informeren over uw mogelijkheden.

Referenties

4/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft mij in de persoon van Herman Eillert geadviseerd in het vertrektraject dat ik vanwege reorganisatie met mijn voormalig werkgever (een gemeente) doorliep. De adviezen waren to the point met aandacht voor mijn persoonlijke situatie en karakter, de contacten waren intensief en verliepen altijd ongedwongen, bijna vriendschappelijk. Op de momenten dat het nodig was voelde ik mij echt gesteund in de contacten met mijn werkgever. En, niet onbelangrijk: Ik ben tevreden met de uitkomt van het proces.”
4/5
“Tijdens een arbeidsconflict dat enkele maanden heeft geduurd, heb ik Stefan van Lammeren ervaren als een competente, rustige en doelgerichte advocaat. Daarnaast is Stefan een prettige persoon in de omgang die altijd alle tijd nam om zaken af te stemmen, ook buiten kantooruren. Dit heb ik zeer op prijs heb gesteld. De uiteindelijke uitkomst van het geschil (toekenning van een passende ontslagvergoeding door de kantonrechter) heeft er mede aan bijgedragen dat ik zeer tevreden ben over dit kantoor.”
5/5
“Ik heb met Stefan van Lammeren samengewerkt in een arbeidsrechtelijke procedure. Stefan heeft zich daarin steeds heel dienstverlenend, betrouwbaar en deskundig opgesteld. Daarnaast beschikt hij over een scherpe pen. Ik kan Stefan van harte aanbevelen als advocaat binnen zijn deskundigheidsgebieden.”
5/5
“Met verschillende juridische zaken heeft Herman de OSG en mij bijgestaan op een prettige, persoonlijke, maar vooral professionele en realistische benadering van problemen. Daarbij maakte zijn materiedeskundigheid van o.a. arbeidsrecht, met daarbij een snelle en accurate respons voor mij het verschil: een vrijwel onmiddellijke reactie, geen afspraken op lange termijn. Zijn manier van optreden is duidelijk en rustig. Herman toont oprecht gemeende interesse in zijn cliënt en investeert veel tijd en energie om een goede werkrelatie op te bouwen, waardoor er een zeer prettige samenwerking ontstaat. Ik kan Herman van harte aanbevelen voor ondersteuning bij o.a. arbeidsrechtelijke zaken.”
5/5
“Eillert & van Lammeren Advocaten heeft de gemeente Montferland op uitstekende wijze en met grote inhoudelijke deskundigheid vertegenwoordigd in beroep en hoger beroep aangaande de Incidentele Aanvullende Uitkering 2011 met als resultaat een volledige toekenning van de aanvraag.”
4/5
“Ik ken Stefan van Lammeren al vele jaren en doe, namens Stichting Oosterwijs, met enige regelmaat en naar mijn volle tevredenheid een beroep op zijn ondersteuning. Stefan staat borg voor snelle, accurate en doeltreffende hulp bij zeer diverse problemen van juridische aard in het onderwijs. Als ik Stefan nodig heb, dan staat hij direct klaar. Hij denkt en werkt op uiterst plezierige en kritische wijze mee aan de oplossing van een probleem. Stefan heeft door de loop der jaren heen de nodige zaken tot een goed einde gebracht voor Oosterwijs. Zowel in de rechtszaal als daarbuiten. Ook voor (collegiale) consultatie heb ik Stefan leren kennen als een kritische en analytische ‘sparring-partner’.”