Blog & Nieuwsberichten

 

Gratis spreekuur aanvragen

Aanpassingen Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Minister Asscher heeft vandaag enkele aanpassingen van de Wet wek en zekerheid aangekondigd, waarover overeenstemming is bereikt met de sociale partners. Het voorstel is aan de Tweede Kamer gestuurd.

De volgende zaken zullen worden aangepast:

Voor seizoensgebonden werk wordt het mogelijk om een uitzondering op de striktere ketenregeling van de WWZ te maken. Op grond van de WWZ hebben werknemers bij een opeenvolging van meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden) recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In situaties waarin  vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal negen maanden per jaar werk beschikbaar is, mag de tussenpoos in deze ketenbepaling bij  cao op ten hoogste drie maanden worden gesteld in plaats van op zes.
Sinds de invoering van de WWZ hebben werknemers in geval van ontslag in beginsel recht op de transitievergoeding. Dat is ook het geval als een werknemer wordt ontslagen wegens langdurige ziekte / arbeidsongeschiktheid. Dat was voor de invoering van de WWZ anders. Omdat werkgevers ook al verplicht zijn om tijdens ziekte 2 jaar lang het salaris door te betalen, bestond er (vanuit werkgeverszijde) veel kritiek op deze uitwerking van de WWZ.  Toch is ervoor gekozen om de transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte te handhaven. Om de werkgevers tegemoet te komen is bepaald dat de werkgever daarvoor door het UWV wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Daar staat wel tegenover dat de premies die werkgevers betalen om dat fonds te vullen omhoog gaan. De lasten van de transitievergoeding na 2 jaar ziekte worden dus verdeeld over alle werkgevers in Nederland.

Neem contact op

  Sociaal Plan Apollo Vredestein

    Bent u werknemer van Aopollo Vredestein en bent u aangewezen als boventallige of heeft u anderszins vragen heeft over de reorganisatie en/of het sociaal plan, dan kunt u bij ons terecht. Wij ontvangen u graag voor een gratis en vrijblijvend eerste adviesgesprek....

  Lees meer

  De WAB: deel 3, de Oproepovereenkomst

    De doelstelling van de WAB is om het verschil in kosten en risico’s tussen vaste en flexibele contracten te verminderen. De regeling van de oproepovereenkomst is één van de onderwerpen die met de WAB wordt gewijzigd.De oproepovereenkomst is geregeld in art. 7:628a...

  Lees meer

  De WAB: deel 2, de Transitievergoeding

   Het tweede deel van onze serie blogs over de Wet arbeidsmarkt in balans gaat over de wijzigingen ten aanzien van de Transitievergoeding. Huidige situatieSinds invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 hebben werknemers bij de beëindiging van hun...

  Lees meer

  De WAB: deel 1, de cumulatiegrond

    In deze serie blogs over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bespreken we per blog een onderwerp dat als gevolg van de WAB gaat veranderen in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Het doel van de WAB is om de kloof tussen vaste en flexibele contracten...

  Lees meer

  Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

    Met ingang van 1 januari 2020 verliezen overheidswerknemers hun ambtelijke status en krijgen ze een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Dat is althans de streefdatum van de wet die hier verantwoordelijk voor is: de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren...

  Lees meer