Blog & Nieuwsberichten

 

Gratis spreekuur aanvragen

Sociaal Plan Makro

dec 15, 2016

Nadat de Makro in 2014 reeds enkele banen heeft moeten schrappen heeft het dit jaar opnieuw een reorganisatie moeten doorvoeren. In totaal geen (moet zijn gaan?) 600 arbeidsplaatsen verloren. Om de nadelige gevolgen voor de getroffen werknemers zoveel mogelijk te beperken c.q. te verzachten heeft de Makro een Sociaal Plan afgesloten met vakbond CNV met de naam ‘Value Creation Plan Makro’. Het Sociaal Plan heeft een looptijd van 1 april 2016 tot 1 januari 2018. Dit Sociaal Plan is uitsluitend van toepassing op medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan wie schriftelijk te kennen is gegeven dat zij boventallig zijn verklaard als gevolg van de reorganisatie. De hoofdlijnen van het Sociaal Plan zijn dat er inspanningen worden gepleegd om de boventalligen naar ander werk te begeleiden. Daarbij kent het Sociaal Plan een budget voor scholing en/of outplacement toe van € 1.500,- exclusief BTW. Leiden de inspanningen tot een andere baan met een lager salaris, dan voorziet het Sociaal Plan in een looncompensatie. Als de inspanningen niet leiden tot een andere baan dan volgt ontslag. Voor ontslag zal toestemming aan het UWV moeten worden gevraagd. In het Sociaal Plan Makro wordt geprobeerd om een procedure bij het UWV te voorkomen door via een beëindigingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Daarbij wordt de (fictieve) opzegtermijn in acht genomen en voorziet het Sociaal Plan in een ontslagvergoeding die gebaseerd is op de (oude) kantonrechtersformule. Die ontslagvergoeding zal over het algemeen hoger uitpakken dan de transitievergoeding waarop een werknemer recht heeft bij een ontslag via het UWV. Daarbij is ook van belang dat het Sociaal Plan Makro de werknemers in de gelegenheid stelt om de voorgelegde beëindigingsovereenkomst / vaststellingsovereenkomst te laten toetsen door een onafhankelijke jurist. De kosten daarvan worden tot maximaal € 500,- exclusief BTW vergoed door de Makro. Een dergelijke toetsing is van belang om de juiste keuzes te maken en na te gaan of de aangeboden beëindigingsovereenkomst overeenkomt met de voorzieningen uit het Sociaal Plan. Daarnaast is het van belang om te laten controleren of met de beëindigingsovereenkomst in uw geval het recht op een WW-uitkering veilig wordt gesteld. Wij kunnen u daarin bijstaan binnen de grenzen van het door de Makro beschikbaar gestelde budget voor juridische bijstand.  Indien u gebruik wilt maken van onze diensten kunt u contact met ons opnemen via info@evl-advocaten.nl of 053-574 51 08.

Neem contact op

  Sociaal Plan Apollo Vredestein

    Bent u werknemer van Aopollo Vredestein en bent u aangewezen als boventallige of heeft u anderszins vragen heeft over de reorganisatie en/of het sociaal plan, dan kunt u bij ons terecht. Wij ontvangen u graag voor een gratis en vrijblijvend eerste adviesgesprek....

  Lees meer

  De WAB: deel 3, de Oproepovereenkomst

    De doelstelling van de WAB is om het verschil in kosten en risico’s tussen vaste en flexibele contracten te verminderen. De regeling van de oproepovereenkomst is één van de onderwerpen die met de WAB wordt gewijzigd.De oproepovereenkomst is geregeld in art. 7:628a...

  Lees meer

  De WAB: deel 2, de Transitievergoeding

   Het tweede deel van onze serie blogs over de Wet arbeidsmarkt in balans gaat over de wijzigingen ten aanzien van de Transitievergoeding. Huidige situatieSinds invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 hebben werknemers bij de beëindiging van hun...

  Lees meer

  De WAB: deel 1, de cumulatiegrond

    In deze serie blogs over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bespreken we per blog een onderwerp dat als gevolg van de WAB gaat veranderen in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Het doel van de WAB is om de kloof tussen vaste en flexibele contracten...

  Lees meer

  Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

    Met ingang van 1 januari 2020 verliezen overheidswerknemers hun ambtelijke status en krijgen ze een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Dat is althans de streefdatum van de wet die hier verantwoordelijk voor is: de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren...

  Lees meer