Blog & Nieuwsberichten

 

Gratis spreekuur aanvragen

Herplaatsing na 2 jaar ziekte: geen transitievergoeding verschuldigd

jul 12, 2017

Er is veel gezegd en geschreven over de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte. Op onze website informeerden wij u eerder over het ingediende wetsvoorstel dat voorziet in compensatie voor werkgevers die in dat geval de transitievergoeding verschuldigd zijn.

Herplaatsingsverplichting werkgever

Ontslag is mogelijk als het niet is gelukt om de werknemer te re-integreren in de eigen (eventueel aangepaste) functie of in een passende functie binnen de organisatie. Maar wat nu als herplaatsing wel mogelijk is? Bijvoorbeeld in de eigen functie voor een kleinere arbeidsomvang of in een andere passende functie. In dat geval kan de arbeidsovereenkomst waarvoor de werknemer ongeschikt is geraakt worden beëindigd met herbenoeming in de andere passende functie. Is in dat geval ook de transitievergoeding verschuldigd?

Geen transitievergoeding bij herbenoeming arbeidsongeschikte werknemer

Over die vraag hebben het Gerechtshof Amsterdam en het Gerechtshof Den Haag zich onlangs uitgesproken. Het betrof in beide gevallen docenten in het voortgezet onderwijs die wegens ziekte waren uitgevallen. Het re-integratietraject had ertoe geleid dat zij hun eigen functie nog voor minder uren konden verrichten. In beide gevallen hebben de werkgevers na 2 jaar ziekte een akte van ontslag gestuurd en gelijktijdig een akte van benoeming in dezelfde functie voor minder uren. In het ene geval hadden werkgever en werknemer daarover vooraf overeenstemming bereikt. In het andere geval niet.

Vervolgens hebben de werknemers in beide gevallen aanspraak gemaakt op de transitievergoeding vanwege het ontslag. Zowel het Gerechtshof Amsterdam als het Gerechtshof Den Haag hebben de werkgever in het gelijk gesteld en geoordeeld dat geen transitievergoeding verschuldigd is bij de herplaatsing van een arbeidsongeschikte werknemer.

Kanttekening: overeenstemming aanpassing arbeidsduur

Daarbij hebben beide Gerechtshoven geoordeeld dat de akte van ontslag niet kan worden beschouwd als een opzegging van de arbeidsovereenkomst en dat de werknemer daarom geen recht heeft op de transitievergoeding. Daarbij past de volgende kanttekening. In beide gevallen zijn de Gerechtshoven ervan uitgegaan dat werkgever en werknemer het eens waren over een aanpassing van de arbeidsomvang. Het is niet zeker dat de rechter in dezelfde zin zou hebben geoordeeld als de werknemer zich zou hebben verweerd tegen de akte van ontslag en akte van herbenoeming en de werkgever met toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst zou hebben opgezegd met aansluitend een herbenoeming.

De Gerechtshoven hebben dus geen algemene regel geïntroduceerd dat bij ontslag na 2 jaar ziekte met aansluitende herbenoeming geen transitievergoeding verschuldigd is. In geval van arbeidsongeschikte werknemers met mogelijkheden voor herplaatsing verdient het dan ook de voorkeur om met de werknemer in overleg te treden over de herplaatsingsmogelijkheden en de omvang van een eventuele herbenoeming en een eventueel akkoord daarover schriftelijk vast te leggen, bijvoorbeeld in een vaststellingsovereenkomst. Vervolgens kan ter administratieve bevestiging een akte van ontslag en een akte van (her)benoeming gestuurd worden, zonder de transitievergoeding verschuldigd te zijn.

Neem contact op

  Sociaal Plan Apollo Vredestein

    Bent u werknemer van Aopollo Vredestein en bent u aangewezen als boventallige of heeft u anderszins vragen heeft over de reorganisatie en/of het sociaal plan, dan kunt u bij ons terecht. Wij ontvangen u graag voor een gratis en vrijblijvend eerste adviesgesprek....

  Lees meer

  De WAB: deel 3, de Oproepovereenkomst

    De doelstelling van de WAB is om het verschil in kosten en risico’s tussen vaste en flexibele contracten te verminderen. De regeling van de oproepovereenkomst is één van de onderwerpen die met de WAB wordt gewijzigd.De oproepovereenkomst is geregeld in art. 7:628a...

  Lees meer

  De WAB: deel 2, de Transitievergoeding

   Het tweede deel van onze serie blogs over de Wet arbeidsmarkt in balans gaat over de wijzigingen ten aanzien van de Transitievergoeding. Huidige situatieSinds invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 hebben werknemers bij de beëindiging van hun...

  Lees meer

  De WAB: deel 1, de cumulatiegrond

    In deze serie blogs over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bespreken we per blog een onderwerp dat als gevolg van de WAB gaat veranderen in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Het doel van de WAB is om de kloof tussen vaste en flexibele contracten...

  Lees meer

  Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

    Met ingang van 1 januari 2020 verliezen overheidswerknemers hun ambtelijke status en krijgen ze een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Dat is althans de streefdatum van de wet die hier verantwoordelijk voor is: de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren...

  Lees meer