Herplaatsing na 2 jaar ziekte: geen transitievergoeding verschuldigd

jul 12, 2017

Er is veel gezegd en geschreven over de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte. Op onze website informeerden wij u eerder over het ingediende wetsvoorstel dat voorziet in compensatie voor werkgevers die in dat geval de transitievergoeding verschuldigd zijn.

Herplaatsingsverplichting werkgever

Ontslag is mogelijk als het niet is gelukt om de werknemer te re-integreren in de eigen (eventueel aangepaste) functie of in een passende functie binnen de organisatie. Maar wat nu als herplaatsing wel mogelijk is? Bijvoorbeeld in de eigen functie voor een kleinere arbeidsomvang of in een andere passende functie. In dat geval kan de arbeidsovereenkomst waarvoor de werknemer ongeschikt is geraakt worden beëindigd met herbenoeming in de andere passende functie. Is in dat geval ook de transitievergoeding verschuldigd?

Geen transitievergoeding bij herbenoeming arbeidsongeschikte werknemer

Over die vraag hebben het Gerechtshof Amsterdam en het Gerechtshof Den Haag zich onlangs uitgesproken. Het betrof in beide gevallen docenten in het voortgezet onderwijs die wegens ziekte waren uitgevallen. Het re-integratietraject had ertoe geleid dat zij hun eigen functie nog voor minder uren konden verrichten. In beide gevallen hebben de werkgevers na 2 jaar ziekte een akte van ontslag gestuurd en gelijktijdig een akte van benoeming in dezelfde functie voor minder uren. In het ene geval hadden werkgever en werknemer daarover vooraf overeenstemming bereikt. In het andere geval niet.

Vervolgens hebben de werknemers in beide gevallen aanspraak gemaakt op de transitievergoeding vanwege het ontslag. Zowel het Gerechtshof Amsterdam als het Gerechtshof Den Haag hebben de werkgever in het gelijk gesteld en geoordeeld dat geen transitievergoeding verschuldigd is bij de herplaatsing van een arbeidsongeschikte werknemer.

Kanttekening: overeenstemming aanpassing arbeidsduur

Daarbij hebben beide Gerechtshoven geoordeeld dat de akte van ontslag niet kan worden beschouwd als een opzegging van de arbeidsovereenkomst en dat de werknemer daarom geen recht heeft op de transitievergoeding. Daarbij past de volgende kanttekening. In beide gevallen zijn de Gerechtshoven ervan uitgegaan dat werkgever en werknemer het eens waren over een aanpassing van de arbeidsomvang. Het is niet zeker dat de rechter in dezelfde zin zou hebben geoordeeld als de werknemer zich zou hebben verweerd tegen de akte van ontslag en akte van herbenoeming en de werkgever met toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst zou hebben opgezegd met aansluitend een herbenoeming.

De Gerechtshoven hebben dus geen algemene regel geïntroduceerd dat bij ontslag na 2 jaar ziekte met aansluitende herbenoeming geen transitievergoeding verschuldigd is. In geval van arbeidsongeschikte werknemers met mogelijkheden voor herplaatsing verdient het dan ook de voorkeur om met de werknemer in overleg te treden over de herplaatsingsmogelijkheden en de omvang van een eventuele herbenoeming en een eventueel akkoord daarover schriftelijk vast te leggen, bijvoorbeeld in een vaststellingsovereenkomst. Vervolgens kan ter administratieve bevestiging een akte van ontslag en een akte van (her)benoeming gestuurd worden, zonder de transitievergoeding verschuldigd te zijn.

Neem contact op

Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

  Met ingang van 1 januari 2020 verliezen overheidswerknemers hun ambtelijke status en krijgen ze een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Dat is althans de streefdatum van de wet die hier verantwoordelijk voor is: de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren...

Lees meer

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en onze privacy

Door toenemende digitalisering, social media, big data en een groeiende toegankelijkheid van informatie, is de grens tussen privacy en het openbare domein steeds moeilijker te bepalen. In 2018 vervangt een Europese verordening onze nationale wetgeving op het terrein...

Lees meer

ABP KeuzePensioen en WW: korten of niet?

Werknemers bij de overheid en in het onderwijs zijn deelnemer aan de pensioenregeling van het ABP en kunnen vanaf hun zestigste gebruik maken van ABPKeuzepensioen. Gebruik maken van ABPKeuzepensioen in plaats van uit dienst te gaan bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd kan zowel voor de werknemer als voor de werkgever aantrekkelijk zijn. Oudere werknemers kunnen opkijken tegen nieuwe functie-eisen, een veranderende werkomgeving of gewoonweg meer tijd voor zichzelf willen hebben. De werkgever kan de plek vaak invullen met een jongere en goedkopere werknemer. Het kan ook een uitweg zijn (voor beide partijen) voor een arbeidsconflict.

Lees meer

De transitievergoeding in het onderwijs: hoe zit het ook alweer?

Met de Wet Werk en Zekerheid is op 1 juli 2015 de transitievergoeding in het arbeidsrecht geïntroduceerd. Werknemers waarvan de arbeidsovereenkomsten tenminste 24 maanden heeft geduurd hebben bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever in beginsel recht op de transitievergoeding. Dat is alleen anders als de grond voor het ontslag is gelegen in verwijtbaar handelen van de werknemer.

Lees meer